Regulamin


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.cudomisie.pl. Każdy użytkownik portalu składający za jego pośrednictwem zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§1 Informacje wstępne
1. Właścicielem sklepu internetowego www.cudomisie.pl jest:
CUDOMISIE 
ul. Rzemieślnicza 18
Tadeusz Pyzia
e-mail: kontakt@cudomisie.pl
telefon: 502 336 103
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Lucyna Pyzia prowadzącego sklep internetowy pod adresem www.Cudomisie.pl 
b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składającą zamówienie za pośrednictwem serwisu www.cudomisie.pl
c) Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,
d) Prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
e) cudomisie.pl – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.cudomisie.pl, służącą prezentacji towarów Sprzedawcy oraz składaniu, konfigurowania i ewidencjonowaniu ofert kupna od Nabywców,
f) Sklepie lub Sklepie internetowym – rozumie się przez to serwis internetowy pod adresem www.cudomisie.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie,
g) Płatność i dostawa – rozumie się przez to informację o dostępnych rodzajach dostawy i ich kosztów oraz o możliwości wyboru zapłaty za produkt i koszty dostawy, dostępnej pod adresem www.cudomisie.pl

§2 Przedmiot transakcji. Cena
1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
2. Produkty prezentowane na stronie internetowej www.cudomisie.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty. Oferty kupna można składać poprzez system przygotowany przez serwis www.cudomisie.pl 
3. Różnice pomiędzy zdjęciem produktu umieszczonego w serwisie www.cudomisie.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.
4. Produkty oferowane za pośrednictwem serwisu www.cudomisie.pl stanowią rękodzieło i każdy produkt wykonywany jest ręcznie. Każdy oferowany produkt jest więc niepowtarzalny i może nieznacznie różnić się od zdjęć produktu na stronie internetowej sklepu. Nieznaczne różnice nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.
5. Ze względu na ręczne wykonanie produktu, jego rozmiary podawane są w przybliżeniu. Sklep dopuszcza różnice w rozmiarach rzędu +/- 5 cm. Wymiary mieszczące się w tych granicach nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.
6. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
7. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce Sposoby płatności i dostawa pod adresem: www.cudomisie.pl

§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.cudomisie.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Sprzedawcą a Klientem. 
3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Zamówienia można dokonać poprzez stronę www.cudomisie.pl lub wiadomość e-mail na adres kontakt@cudomisie.pl. W zamówieniu Klient powinien określić adres dostawy, sposób dostawy oraz sposób płatność, a także wskazać dane kontaktowe w tym adres e-mail.
5. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
6. Klient przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznać się z zakładką Płatność i dostawa dostępnej pod adresem: www.cudomisie.pl
7. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest złożenie przez Klienta zamówienia w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, a także dokonanie płatności ceny za produkt wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na rachunek Sprzedawcy o numerze:
02 1140 2004 0000 3602 8068 2337
mBank
Dane posiadacza rachunku: Tadeusz Pyzia ul. Rzemieślnicza 18 72-320 Trzebiatów

8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Kontakt może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta, chyba że Klient nie wskazał danych kontaktowych. 
9. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu kwoty wpłaconej przez klienta lub w ciągu 24 godzin roboczych w razie wyboru płatności za pobraniem. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.
10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia a także zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
11. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie. Sprzedawca ma 7 dni na wykonanie produktu i skompletowanie zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta o skompletowaniu zamówienia a także o możliwym opóźnieniu w skompletowaniu zamówienia. Sprzedawca po skompletowaniu zamówienia niezwłocznie przekaże produkt do wysyłki. 
12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Sklep Internetowy www.cudomisie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy a także z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, dostawcy czy Klienta.
13. Sprzedawca nie odpowiada za szkodę i opóźnienie spowodowane z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej. W takim przypadku Klient nie może odstąpić od umowy. 
14. Jeżeli dostarczona Klientowi przesyłka posiadają widoczne uszkodzenia, należy ten fakt zgłosić kurierowi i spisać protokół szkody w jego obecności. 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy Prawa konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 tej ustawy.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa na piśmie - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy Prawa konsumenta, na formularzu dostępnym w załączniku do niniejszego regulaminu lub w innej formie zgodnej z ustawą. 
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niebyłą. 
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła wówczas produkt na własny koszt i ryzyko. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Konsument ma obowiązek odesłać zamówiony produkt w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania.

§ 5 Reklamacje
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, jeżeli w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy www.cudomisie.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
2. Sklep Internetowy www.cudomisie.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
3. W przypadku uznania reklamacji Sklep naprawi lub wymieni towar na pełnowartościowy, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, to zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. 
2. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 
3. Produkt umieszczony na stronie internetowej www.cudomisie.pl nie gwarantuje natychmiastowej realizacji zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
5. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Nowości


Komplet Pościel do łóżeczka i organizer

50.00 zł


Więcej

Pościel do łóżeczka 1

30.00 zł


Więcej

Pościel do łóżeczka

30.00 zł


Więcej

Makrama

52.00 zł


Więcej

Kocyk minky sówki

40.00 zł


Więcej

Kocyk minky słonie

40.00 zł


Więcej

Kontakt


Pracownia Cudomisie
ul. Rzemieślnicza 18, 72-320 Trzebiatów
+48 502 336 103
kontakt@cudomisie.pl

Dane do przelewu:


Tadeusz Pyzia
mBank
Nr konta: 02 1140 2004 0000 3602 8068 2337
Tytuł wpłaty: Proszę podać w tytule numer zamówienia.


Napisz do nas: